Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2009

Ελευθεριάδου Μαρία του Ιορδάνη, Τμήμα Ιατρικής Παν/μίου Ιωαννίνων

Θέμα: "Μεταβολές του πάχους της ωχράς μετά από εγχείρηση καταρράκτη σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, με τη χρήση οπτικής τομογραφίας συνοχής (OCT)"

Επιβλέπων: Τσιλιμπάρης Μιλτιάδης, Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2009

Μεταπτυχιακή εργασία σε ηλεκτρονική μορφή

 

Λιμνοπούλου Αλίκη του Νικολάου, Τμήμα Ιατρικής Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Θέμα: «Σύγκριση του οφθαλμικού εύρους παλμού όπως αυτό μετρήθηκε από το τονόμετρο Pascal και από την πειραματική επεμβατική συσκευή μέτρησης της οφθαλμικής ακαμψίας»

Επιβλέπων: Παλλήκαρης Ιωάννης, Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Παπαδημητράκη Σοφία-Ειρήνη του Μιχαήλ, ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα: "Μελέτη και εγκυρότητα αυτόματου διαθλασίμετρου πριν και μετά την χρήση κυκλοπληγικού φαρμάκου"

Επιβλέπων: Σωτήρης Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Ιουλίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Παυλίδου Ευθυμία του Σάββα, Τμήμα Ιατρικής Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης

Θέμα:"Σύγκριση κεντρικού πάχους κερατοειδή σε φυσιολογικούς και γλαυκωματικούς ασθενείς με δύο μεθόδους, το Visante-OCT και την υπερηχητική παχυμετρία."

Επιβλέπων: Κοζομπόλης Βασίλειος, Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Ιουλίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Πουλερέ Ελένη του Νικολάου, ΤΕΙ Οπτικής Αθηνών

Θέμα:"Μελέτη της προσαρμογής στη θόλωση παρουσία διαθλαστικού σφάλματος"

Επιβλέπων: Σωτήρης Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 24 Ιουλίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Στράτος Αιμιλιανός του Απόστολου, Τμήμα Ιατρικής Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Θέμα: "Πολυπαραγοντική ανάλυση δεδομένων διαθλαστικής χειρουργικής"

Επιβλέπων: Κυμιωνής Γεώργιος, Λέκτορας Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσίκα Χρυσάνθη του Ιωάννη, Τμήμα Ιατρικής Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης

Θέμα: «Εκτίμηση της οπτικής πυκνότητας της χρωστικής της ωχράς σε ασθενείς με ετερόπλευρη ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας υγρού τύπου».

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 7 Απριλίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσόκα Αικατερίνη-Παυλίνα του Αθανασίου, Τμήμα Βιολογίας Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: «Εφαρμογή κυτταρομετρίας ροής για τον ποσοτικό χαρακτηρισμό των κυτταρικών πληθυσμών του αμφιβληστροειδούς αρουραίου».

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Επίκ. Καθηγητής Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 7 Απριλίου 2009

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.