Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Απόφοιτοι 2010

Γραμμενάνδη Αιμιλία του Ευάγγελου, Τμήμα Ιατρικής Παν/μιο Τορίνου Ιταλίας

Θέμα: "Τονομέτρωση επιπέδωσης και μη επιπέδωσης σε οφθαλμούς με σύνδρομο ψευδοαποφολίδωσης: κλινικοεργαστηριακές συσχετίσεις"

Επιβλέπων: Ε. Δετοράκης, Οφθαλμίατρος PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Δεμέστιχα Αντωνία του Νικολάου, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: "Η ποιότητα ειδώλου στην περιφέρεια μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις και ο ρόλος τους στα οπτικά πεδία"

Επιβλέπων: Χ. Γκίνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 23 Μαρτίου 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Καρασμάνη Ευτυχία του Βασιλείου, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: "Μέθοδος Βελτιστοποίησης με τη χρήση του Συζυγούς Τελεστή για τη λύση Αντίστροφων Προβλημάτων Κυματικής Διάδοσης"

Επιβλέπων: Ι. Παπαδάκης, Ομότ. Καθ. Μαθηματικών

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 23 Μαρτίου 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Νιτοδά Ειρήνη του Φώτιου, Τμήμα Ιατρικής, Παν/μιο Ιωαννίνων

Θέμα: "Συσχέτιση της Διαβητικής Αμφιβληστροειδοπάθειας και Κερατοπάθειας με τη βοήθεια της Ομοεστιακής Μικροσκοπίας"

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Τσούρδου Αντιγόνη του Ιωάννη, Τμήμα Βιολογίας, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: "Μελέτη της κάθαρσης και της τοξικότητας της λορνοξικάμης μετά από ενδοϋαλοειδική χορήγηση σε αλφικά κουνέλια"

Επιβλέπων: Μ. Τσιλιμπάρης, Αν. Καθ. Οφθαλμολογίας

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 23 Μαρτίου 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία

 

Φιλιππάκη Ευαγγελία του Θεόδουλου, Τμήμα Φυσικής, Παν/μιο Κρήτης

Θέμα: "Χαρτογράφηση υψηλών εκτροπών σε μονοεστιακούς και πολυεστιακούς οφθαλμικούς φακούς"

Επιβλέπων: Σ. Πλαϊνης, PhD

Απονομή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης: 14 Δεκεμβρίου 2010

Μεταπτυχιακή Εργασία

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.