Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Γενικές Πληροφορίες

Τα τελευταία χρόνια ο τομέας της υγείας έχει προσελκύσει επιστήμονες από διάφορα, εκτός της ιατρικής, ώριμα πλέον επιστημονικά πεδία. Πιο συγκεκριμένα, το γνωστικό αντικείμενο της «οπτικής και όρασης» παρουσιάζει μια δυναμική ανάπτυξη καθώς η κλασική «οφθαλμολογία» έχει εμπλουτιστεί από τις εξελίξεις σε τομείς όπως ο τομέας της «νευροφυσιολογίας», της «οπτικής» των «λέιζερ» και της απεικόνισης. Η ανάπτυξη αυτή έχει δημιουργήσει μια ισχυρή διεθνή αγορά υποστηριζόμενη από ειδικούς διαφόρων επιστημών.
Επιτεύγματα αυτής της γόνιμης διεπιστημονικής συνεργασίας, όπως η χρήση των laser για τη διόρθωση της μυωπίας, η ανάπτυξη σύγχρονων συσκευών απεικόνισης για την λεπτομερή καταγραφή και μελέτη του οπτικού συστήματος του οφθαλμού, έχουν εμπλουτίσει την οφθαλμολογική κλινική πράξη.
Παράλληλα στον ελληνικό χώρο το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει πρωτοστατήσει στον τομέα αυτό. Το Βαρδινογιάννειο Εργαστήριο Μεταμοσχεύσεων και Μικροχειρουργικής του Οφθαλμού (ΒΕΜΜΟ) του Τμήματος Ιατρικής, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρου όπου η ανάγκη συνεργασίας επιστημόνων που προέρχονται από την Ιατρική με επιστήμονες των Θετικών Επιστημών με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην Οπτική και την Όραση έχει λειτουργήσει με επιτυχημένο τρόπο και εξαιρετικά αποδοτικά.
Τα τελευταία 12 χρόνια στο παραπάνω εργαστήριο απασχολούνται σε σταθερή και μόνιμη βάση μεταδιδακτορικοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που προέρχονται από Τμήματα των Θετικών Επιστημών (Φυσική, Επιστήμη Υπολογιστών κ.ά.). Η σχέση αυτή έχει αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη για μια σειρά επιστημονικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου που έχει οδηγήσει σε καινοτόμες πρωτοποριακές λύσεις στις οποίες η συνεισφορά των Θετικών Επιστημών είναι θεμελιώδης. Αξίζει να σημειωθεί ότι επιστήμονες που έχουν εργαστεί στο ΒΕΜΜΟ κατόρθωσαν στη συνέχεια να καταλάβουν σημαντικές θέσεις τόσο στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στη βιομηχανία στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Επιπλέον, με τη συνεισφορά τους έγινε δυνατή η ανάπτυξη εργαστηρίου σχεδιασμού και κατασκευής εργαλείων που πρόσφατα πιστοποιήθηκε κατά ISO.

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.