Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Διοργάνωση Συνεδρίων

Τα συνέδρια Aegean διοργανώνονται από την Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική από το 1989. Το αντικείμενο των συνεδρίων εναλλάσσεται σε ετήσια βάση μεταξύ κερατοειδούς (Aegean Cornea) και αμφιβληστροειδούς (Aegean Retina).Τα συνέδρια αυτά έχουν κατακτήσει με την πάροδο των ετών διεθνή αναγνώριση με σταθερές συμμετοχές διακεκριμένων επιστημόνων του εξωτερικού και της χώρας μας σε αυτά. Οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος ενθαρρύνονται να παρουσιάσουν τις μεταπτυχιακές τους εργασίες σε αυτά τα συνέδρια και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτά. Η συμμετοχή τους αφενός δίνει τη δυνατότητα κριτικής προσέγγισης της εργασίας τους από επιστήμονες διεθνούς κύρους και αφετέρου μπορεί να λειτουργήσει ως όχημα για επαφές και δικτύωση με στόχο τις περαιτέρω μεταπτυχιακές σπουδές και/ή επαγγελματική σταδιοδρομία.

Συνέδρια 2017

Aegean Retina XV

 

Συνέδρια 2016

Aegean Cornea XIII

 

Συνέδρια 2015

Aegean Retina XIV

 

Συνέδρια 2014

Aegean Cornea XII

 

Συνέδρια 2013:

Aegean Retina XIII

 

Συνέδρια 2012:

Aegean Cornea XI

 

Συνέδρια 2011:

Aegean Retina ΧΙI

 

Συνέδρια 2010:

Aegean Cornea X

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.