Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Δραστηριότητες

Στα πλαίσια του ΔΠΜΣ «Οπτική και Όραση» αναπτύσσονται συγκεκριμένες δραστηριότητες, που διοργανώνονται σε ετήσια βάση, όπως π.χ. το Θερινό Σχολείο (Summer School in Visual Optics) όπου εκτός του διδακτικού προσωπικού του ΠΜΣ συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από το διεθνή χώρο. H παράλληλη οργάνωση συνεδρίων (Aegean Cornea / Aegean Retina) και workshops υψηλού επιπέδου συμβάλλει σημαντικά τόσο στην ποιοτική κατάρτιση των φοιτητών όσο και στη διεθνή αναγνώριση και καθιέρωση του Πανεπιστημίου Κρήτης στο συγκεκριμένο προϊόν εκπαίδευσης και γνώσης.

Ξένοι διακεκριμένοι επιστήμονες καλούνται, στα πλαίσια της επίσκεψής τους, να συνάψουν ερευνητική και εκπαιδευτική συνεργασία με τους διδάσκοντες του Προγράμματος, οδηγώντας τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην καλύτερη δυνατή ενημέρωση και παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της Οπτικής και της Όρασης.

Επιπλέον, καθηγητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε θερινά σχολεία και συνέδρια του εξωτερικού όπου παρουσιάζουν τις εργασίες τους. Η δράση αυτή τονώνει το ενδιαφέρον των φοιτητών για την παραγωγή υψηλής ποιότητας επιστημονικού έργου κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Τέλος, διοργανώνονται ερευνητικά workshop στα οποία καλούνται να παρουσιάσουν εργασίες τους σχετικές με τις σύγχρονες εξελίξεις στον Τομέα της Οπτικής και της Όρασης, αναγνωρισμένοι Επιστήμονες της περιοχής από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στις επιστημονικές αυτές συναντήσεις ενθαρρύνεται η παρουσίαση καινοτόμων αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από τις μεταπτυχιακές εργασίες των φοιτητών με παράλληλη συμμετοχή των επιβλεπόντων καθηγητών τους.  Παράλληλα οργανώνονται ημερίδες επαγγελματικής κατάρτισης (με θέματα όπως η αξιοποίηση ευρεσιτεχνιών, η συγγραφή πατέντων, η προστασία και κατοχύρωση καινοτόμων αποτελεσμάτων κλπ). Οι ερευνητικές αυτές συναντήσεις έχουν ως στόχο να οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στην παρακολούθηση των επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της Οπτικής και της Όρασης ένα βήμα μπροστά από την εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.