Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Θερινό Σχολείο Aegean Summer School in Visual Optics

Aegean Summer School in Visual Optics

Σε τακτική βάση από το 2002, διοργανώνεται το θερινό σχολείο Aegean Summer School in Visual Optics, με προσκεκλημένους ομιλητές πρωτοπόρους στον τομέα τους και με βασικό αντικείμενο την οπτική της όρασης.

Το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό κύρος του Θερινού Σχολείου εξασφαλίζεται χάρη σε μια διακεκριμένη ομάδα διδασκόντων, οι οποίοι στο σύντομο διάστημα του σχολείου μεταφέρουν στους εκπαιδευόμενους συμπυκνωμένες γνώσεις και εμπειρία από τους επίκαιρους επιστημονικούς τομείς της ειδικότητάς τους. Τα "Aegean Summer School in Visual Optics" προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης διαπιστευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε οφθαλμίατρους και επιστήμονες από τα πεδία της φυσικής, των μαθηματικών, της στατιστικής, της οπτομετρίας ή οπτικής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώση των επιστημονικών πεδίων της Οπτικής και Όρασης σε σχέση με την Οφθαλμολογία. Το περιεχόμενο του Θερινού Σχολείου έχει εξ' αντικειμένου στενότατη σχέση με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οπτική και την Όραση. Η παρακολούθηση του Σχολείου αποτελεί εξαιρετικό συμπλήρωμα για τους φοιτητές του προγράμματος οι οποίοι ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και στα δύο σχολεία που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους. Κατά τη διάρκεια του Σχολείου τους δίνεται η δυνατότητα αφενός να έχουν μια εποπτική άποψη του γνωστικού αντικειμένου της σπουδής τους και αφετέρου να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Σχολείου από καταξιωμένους προσκεκλημένους ομιλητές.

Το πρόγραμμα του θερινού σχολείου περιλαμβάνει ένα εύρος βασικών αλλά και εξελιγμένων ερευνητικών πεδίων στην φυσιολογική οπτική και όραση, με κυριότερη έμφαση στα εξής πεδία:

  • Διάθλαση και οπτικές εκτροπές
  • Ποιότητα Αμφιβληστροειδικού Ειδώλου
  • Σκέδαση στο οφθαλμό
  • Φακός και Προσαρμογή
  • Προσαρμοστικά οπτικά και απεικονιστικές μέθοδοι στην οφθαλμολογία
  • Πρόοδοι σε γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής, και σχεδιασμό ενδοφακών
Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.