Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Κανονισμός Σπουδών - Tέλη Φοίτησης - Υποτροφίες

H Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οπτική και Όραση» σε εφαρμογή του Ν. 4485/2017 και του ΦΕΚ Επανίδρυσης και Κανονισμού του Προγράμματος (ΦΕΚ B' 2588/03.07.2018), το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Οπτική και Όραση» (MSc in Optics and Vision).

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτική και Όραση» ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας του Προγράμματος. Θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Επ.) του Προγράμματος και από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος και υπερισχύει σε κάθε περίπτωση.

 

Τέλη Φοίτησης

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων, για το σύνολο των σπουδών, ορίζεται σε: 4.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε.) και 8.000 ευρώ (για υπηκόους κρατών εκτός της Ε.Ε.).

Η καταβολή των τελών φοίτησης θα γίνεται σε 2 δόσεις:

 
Δόση Φοιτητές από Ε.Ε. Φοιτητές εκτός Ε.Ε.

1η Δόση - Με την εγγραφή του φοιτητή
(Οκτώβριος 2019)

€2000 €4000
2η Δόση (Οκτώβριος 2020) €2000 €4000
 

 

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης για οποιοδήποτε λόγο, τα καταβληθέντα τέλη φοίτησης δεν επιστρέφονται.

 

Ολική Απαλλαγή Τελών Φοίτησης

Αριθμός φοιτητών που αντιστοιχεί μέχρι το 30% του συνολικού αριθμού των εισαχθέντων ΜΦ στο Πρόγραμμα, κατόπιν αιτήσεώς τους, απαλλάσσεται από τα τέλη φοίτησης εφόσον πληρούνται τα οικονομικά κριτήρια όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το 30%, τότε οι φοιτητές που θα τύχουν της απαλλαγής επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
 
Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών των φοιτητών στο Πρόγραμμα.
 
Επίσης, οι φοιτητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες της Ιατρικής Σχολής και άλλων Φορέων.

 

 

ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜΣ "ΟΠΤΙΚΗ & ΟΡΑΣΗ"

Κανονισμός Σπουδών - Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018


 

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.