Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Συνεργαζόμενα Τμήματα / Φορείς

H Ιατρική Σχολή και τα Τμήματα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεργάζονται στην οργάνωση και λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτική και Όραση». Το Τμήμα Ιατρικής έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος. Το Πρόγραμμα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τα Ινστιτούτα Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.) και Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ.) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) καθώς και με την Οφθαλμολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Επ.) είναι το ανώτατο συλλογικό όργανο του Προγράμματος και έχει την ευθύνη του ορισμού του Διευθυντή και του Αναπληρωτή Διευθυντή Σπουδών του Προγράμματος.

Αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος είναι η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.).

 

Συνεργαζόμενα Τμήματα

Α) Ιατρική Σχολή

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιλτιάδης Τσιλιμπάρης

Τ.Κ. 70013
Τηλ.: 2810-392450
Φαξ: 2810-542094
e-mail: tsilimb@med.uoc.gr


Β) Τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Εκπρόσωπος: Παναγιώτης Χατζηπαντελίδης

Τ.Κ. 71409
Τηλ.: 2810-393871
Φαξ: 2810-393881
e-mail: p.chatzipa@uoc.gr

 

Γ) Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Εκπρόσωπος: Δημήτρης Παπάζογλου

T.K. 70013
Τηλ.: 2810-391273, 2810-393450-1
Φαξ: 2810-393454
e-mail: dpapa@iesl.forth.gr

 

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Α) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)

Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών (Ι.Υ.Μ.)

Γραμματεία: κα Μαρία Παπαδάκη

Τ.Κ. 70013Τηλ: 2810-391802
Φαξ: 2810-391801

e-mail: mariapap@iacm.forth.gr

 

Β) Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε)

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Ι.Η.Δ.Λ)

Γραμματεία: κα Λία Παπαδοπούλου

Τ.Κ. 70013

Τηλ. 2810-391300

Φαξ: 2810-391305

e-mail: liap@iesl.forth.gr

 

 

Γ) Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τ.Κ. 70013

τηλ: 2810-371800

Fax: 2810-394653

e-mail: veic@med.uoc.gr

 

Δ) Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΠαΓΝΗ

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Τ.Κ. 71500

τηλ: 2810-392351

Fax: 2810-542094

e-mail: ophadmin@med.uoc.gr

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.