Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Κανονισμός Σπουδών - Υπουργική Απόφαση

Τα Τμήματα Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 αναμορφωμένο το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οπτική και Όραση» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 10028/22-07-2016 (ΦΕΚ 2527/τ. Β’/17-08-2016) και τις διατάξεις του νόμου 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α’/16-08-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οπτική και Όραση» ρυθμίζει τα θέματα λειτουργίας του Προγράμματος. Θέματα και λεπτομέρειες που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ρυθμίζονται με αποφάσεις της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Προγράμματος και από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο οποίος και υπερισχύει σε κάθε περίπτωση.

 

Κανονισμός Σπουδών - Ακαδημαϊκό Έτος 2017-18 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΠΜΣ "ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ"

Star segment target with different spatial frequencies photographed from a LCD monitor in focus. The same star segment target from figure 1.3.1 photographed from a LCD monitor and purposely defocused. Note the ring-shaped areas of minimal contrast (nodal points) , spurious resolution and contrast reversal. (after (Smith 1982)) Simple visual reaction times vs. contrast for three different spatial frequencies (0.5, 4.0 and 12 c/deg). The curve for the 0.5 c/deg stimulus is on a true scale, but the other curves have been successively shifted to the right by 1 log unit for ease of viewing. (from (Harwerth and Levi 1978) Η οπτική οξύτητα των τριών διαφορετικών σχεδιασμών  (LO ADD φ.ε., MED ADD φ.ε. και HI ADD φ.ε.) όπως προκύπτει από τις σχετικές μετρήσεις κατά τη μονόφθαλμη παρατήρηση (αριστερά) και κατά τη διόφθαλμη παρατήρηση (δεξιά), με τη χρήση τεχνητής κόρης των 3mm (πάνω) και 6mm (κάτω).
Πίνακας κοντινής οπτικής οξύτητας (αναγνώρισης γραμμάτων) με 100% contrast (αριστερά) και 10% (δεξιά). Με κατάλληλη βαθμονόμηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες κοντινές (συνήθως 40cm) και ενδιάμεσες αποστάσεις (63 και 100 cm)(Colebrander mixed contrast card set). Φάσμα απορρόφησης της χρωστικής της ωχράς, όπως έχει περιγραφεί από διάφορους ερευνητές. υπολογιστικό μοντέλο το οποίο προσομοιώνει την διάχυση των φωτονίων μέσα από τον σκληρό λόγω της πολλαπλής σκέδασης. Για αυτό το μοντέλο εφαρμόσθηκε η μέθοδος Monte Carlo (random walk αλγόριθμος) Προφίλ οπισθοσκέδασης σε ανθρώπινο σκληρό. Μπλε γραμμή πειραματικά δεδομένα, κόκκινοι κύκλοι προσομοίωση του μοντέλου.