Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Στελέχωση

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται πληροφορίες για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει το ΜΠΣ "Οπτική και Όραση".

α) Στο ΠΜΣ διδάσκουν μέλη ΔΕΠ Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών, Φυσικής και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών που το γνωστικό τους αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο του ΠΜΣ και ανέρχονται στον αριθμό των 10.

β) Στο ΠΜΣ δύνανται να κληθούν να διδάξουν μαθήματα ή μέρος μαθημάτων, μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και ερευνητές και επιστήμονες με αναγνωρισμένο έργο σε συγκεκριμένα πεδία, εφ' όσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.

γ) Η ανάθεση της διδασκαλίας για το σύνολο ή για το μέρος ενός μαθήματος, γίνεται μετά από εισήγηση του υπευθύνου του μαθήματος και απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΠΜΣ.