Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Πανεπιστημίου Κρήτης

skip to main content

Στελέχωση

Σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται πληροφορίες για το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό που στελεχώνει το ΔΠΜΣ "Οπτική και Όραση".

α) Στο ΔΠΜΣ διδάσκουν Καθηγητές των Τμημάτων Ιατρικής, Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης που το γνωστικό τους αντικείμενο εντάσσεται στο πεδίο του Διατμηματικού ΠΜΣ.

β) Στο ΔΠΜΣ δύνανται να διδάξουν Καθηγητές άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με λοιπές κείμενες διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α).

γ) Η ανάθεση της διδασκαλίας για το σύνολο ή για το μέρος ενός μαθήματος, γίνεται μετά από εισήγηση του υπευθύνου του μαθήματος και απόφαση της Ε.Δ.Ε. του ΔΠΜΣ.